Kreditvärdering

Kreditvärdering görs ofta av olika kreditvärderingsinstitut i syfte att minska risken för olika investerare. Med kreditvärderingar får du som investerare bättre kontroll över dina kunder och kundfordringar och kan därmed också minimera de finansiella riskerna.

Detta är kreditvärdighet
Kreditvärdighet är en persons, ett företags eller ett lands förmåga att återbetala sina skulder och lån. En bra kreditvärdering är en förutsättning för en fördelaktig lånefinansiering.

För låntagaren innebär en bra kreditvärdighet att man kan låna – ofta till en lägre ränta. Lägre ränta innebär ofta mycket pengar i synnerhet om det rör sig om större lån.

Globala  kreditvärderingsinstitut

Kredit innebär att en viss visst förtroende finns. Är att förtroende berättigat? Och är detta förtroende klokt?
De internationella kreditvärderingsinstituten har ofta på senare tid kritiserats för att de misslyckades i samband med finanskrisen att göra korrekta värderingar och inte agera tidigare kring riskerna.

Från Europeiskt håll framförs ofta kritiken att det är en monopolmarknad som domineras av 3 stora amerikanska företag, som  i sin tur blivit godkända av US Securities and Exchange Commission (SEC), som kan utfärda utfärda civilrättsliga sanktioner mot institut skyldiga till vårdslös kreditvärdering, om kreditvärderingen haft betydande och förutsägbar påverkan på den amerikanska marknaden.

De 3 jättarna inom kreditvärderingsmarknaden:

Andra kreditvärderingsinstitut:

* Godkända av Finansinspektionen som kreditvärderingsbolag. För att bli godkänd av Finansinspektionen måste kreditvärderingsbolaget ha kapitaltäckning enligt kapitaltäckniningslagen.

Olika svenska företag som arbetar med kreditupplysning

I ett internationellt perspektiv har vi i Sverige bra tillgång till finansiell information om företag, även företag av mindre storlek går det att få ut information kring. Det finns flera kreditvärderingsföretag som du kan vända dig till när du vill ha dagsaktuella kreditupplysningar om svenska och utländska bolag, företagare och privatpersoner. Du kan även beställa bokslut eller läsa boksluten via nätet.

Europeiska ESMA har exklusiv befogenhet att utfärda civilrättsliga sanktioner gentemot ett institut som gör sig skyldigt till en vårdslös kreditvärdering.

Hur sätts kreditbetyg?

Det finns olika metoder att sätta kreditbetyg. Moodys har tex ett system med bokstäver exempelvis Aaa .Man börjar även se på alternativa metoder exempelvis Hall&Miles metod där man använder aktiekursinformation som informationskälla för att mäta konkurssannolikhet hos banker och finansiella institut.

Siffror och nyckeltal som undersöks för företags kreditvärdighet

Det finns olika metoder som man kan använda sig vid när man värderar företag exempelvis cash-flowmetoden där man ser på framtida betalningsströmmar och förväntade resultat. Andra metoder är avkastningsmetoden där man ser hur mycket avkastning företaget ger. En tredje metod är substansmetoden som ser på företagets tillgångar och skulder.

Det går att analysera olika nyckeltal i bokslut och kvartalsrapporter för att därmed få ett kontrollerat risktagande.

Exempel på nyckeltal vid kreditvärderingar av företag:

 • Soliditet=betalningsförmåga på lång sikt
 • Likviditet=betalningsförmåga på kort sikt
 • Skuldsättningsgrad
 • Värdet på företagets tillgångar och dess volatilitet över tiden
 • Skuldernas bokförda värde
 • Vinstmarginal
 • Kreditrisk
 • Kapitalomsättning
 • Räntetäckningsgrad
 • Resultat före skatt
 • Resultat
Övriga faktorer som undersöks
 • Nyckeltal för branschen och konjunkturrapporter
 • Framtida prognoser och risker
 • Kreditomdöme
 • Konkursrisk (risk att konkurs uppstår men även förmånsrättsordningen)


Kreditupplysning av privatpersoner

Det svenska systemet för kreditupplysning av privatpersoner skiljer mellan människor med bra betalningsförmåga respektive dålig kreditvärdering. En kreditupplysning kan ge information om betalningsanmärkningar, inkomst, fastighetsinnehav mm. Betalningsanmärkningar sparas hos kronofogden i 3 år för privatpersoner och fem år för företag. Varje gång någon tar en kreditupplysning sänks kreditbetyget och det måste finnas ett legitimt skäl att beställa en kreditupplysning.

Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten och fråga om du har någon betalningsanmärkning och på så sätt få veta din egna kreditvärdighet gratis. Ratsit också en tjänst om du vill kontrollera gratis.

Personuppgifter och legitima skäl

Privatpersoner får endast kreditbevakas under den tid hen har en kredit hos dig. En kopia av den information som kreditvärderingsföretaget lämnar skickas alltid till personen i fråga och där framgår det vem som har begärt informationen.

Enligt lagstiftningen måste du ha ett legitimt skäl för att ta en kreditupplysning på en privatperson. Legitimt skäl innebär att den som begär personupplysning har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal med personen eller har annan orsak att göra en finansiell riskbedömning. Det kan tex vara legitimt att begära en kreditupplysning innan en rekrytering om det finns ett behov att göra en ekonomisk riskbedömning det kan tex handla om att personen kommer hantera stora ekonomiska värden självständigt.